Email : recentpublicnews@gmail.com

Breaking News

क्र.सं. प्रश्न पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो
1 तपाईंलाई नेपालको कुन ठाउँ घुम्नजान मान लागछ! पोखरा [40.00 %] लुमबिनी [40.00 %] इल्लाम [40.00 %] धरान [40.00 %]
2 तपाई दैनिक औसत कति घण्टा टिभी हेरेर समय बिताउनु हुन्छ ? १ घण्टा भन्दा कम [50.00 %] १ देखि २ घण्टा [50.00 %] २ घण्टा भन्दा बढी [50.00 %] टिभी नै हेर्दिन [50.00 %]